Algemene voorwaarden Vakantiehuisinspiratie

Tot stand gekomen op 5 november 2015.

Algemene Voorwaarden Vakantiehuisinspiratie, gevestigd aan Ruitersweg 99, 1211 KV, te Hilversum, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64217221.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Vakantiehuisinspiratie: Vakantiehuisinspiratie, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64217221.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Vakantiehuis inspiratie voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vakantiehuisinspiratie, waarbij in het kader van een door de Vakantiehuis inspiratie georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Vakantiehuisinspiratie en de opdrachtgever.

Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de opdrachtgever.

Artikel 1        Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Vakantiehuisinspiratie en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vakantiehuisinspiratie, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Vakantiehuisinspiratie en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Vakantiehuisinspiratie zijn overeengekomen.

Artikel 2        Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Vakantiehuisinspiratie zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Vakantiehuisinspiratie kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Vakantiehuisinspiratie daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vakantiehuisinspiratie anders aangeeft.

Artikel 3        Totstandkomingen duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Vakantiehuisinspiratie.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4        Vakantiehuisinspiratie tussenpersoon

 1. Vakantiehuisinspiratie fungeert als een online platform waar aanbod en vraag van de verschillende huurders en verhuurders bij elkaar worden gebracht.
 2. Vakantiehuisinspiratie garandeert op geen enkele wijze er een huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder tot stand komt.
 3. Indien er een huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder tot stand komt, komt deze huurovereenkomst tot stand tussen de huurder en de verhuurder. Vakantiehuisinspiratie is nimmer bij de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst betrokken.
 4. Tevens is Vakantiehuisinspiratie nimmer aansprakelijk voor schade die de huurder of verhuurder ten gevolge van de overeenkomst heeft geleden.

Artikel 5        Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Vakantiehuisinspiratie de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Vakantiehuisinspiratie zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Vakantiehuisinspiratie de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vaste vergoeding en/of tarief is overeengekomen, zal Vakantiehuisinspiratie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Vakantiehuis inspiratie proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Vakantiehuisinspiratie zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Vakantiehuisinspiratie kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Vakantiehuisinspiratie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6        Uitvoering overeenkomst

 1. Vakantiehuisinspiratie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Vakantiehuisinspiratie heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Vakantiehuisinspiratie.
 4. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Vakantiehuisinspiratie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7        Vergoeding

 1. Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Het Honorarium is inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Vakantiehuisinspiratie.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Vakantiehuisinspiratie tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 8        Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Vakantiehuisinspiratie het recht de Opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. Indien Vakantiehuis inspiratie niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Vakantiehuisinspiratie in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 5. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Vakantiehuisinspiratie geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 6. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Vakantiehuisinspiratie met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Vakantiehuisinspiratie de Dienst volledig heeft verricht.
 7. Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Vakantiehuisinspiratie uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.
 8. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 • reisovereenkomsten;
 • diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Vakantiehuisinspiratie geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
 • diensten van persoonlijke aard;
 • diensten op maat gemaakt.

Artikel 9        Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen 5 werkdagen.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Vakantiehuisinspiratie gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Vakantiehuisinspiratie heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Vakantiehuis inspiratie schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Vakantiehuis inspiratie alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Vakantiehuisinspiratie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Vakantiehuisinspiratie binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 10      Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Vakantiehuisinspiratie aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Vakantiehuisinspiratie en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Vakantiehuisinspiratie en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Vakantiehuis inspiratie onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11      Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Vakantiehuisinspiratie, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Vakantiehuisinspiratie, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Vakantiehuisinspiratie pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Vakantiehuisinspiratie de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12      Tegoedbon

 1. Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Vakantiehuisinspiratie.
 2. De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
 3. Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 jaar.
 4. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
 5. In geval van Dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn en kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 13      Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Vakantiehuisinspiratie het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Vakantiehuisinspiratie bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Vakantiehuisinspiratie bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Vakantiehuisinspiratie omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
 1. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Vakantiehuisinspiratie op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15      Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Vakantiehuisinspiratie of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vakantiehuisinspiratie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Vakantiehuisinspiratie niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Vakantiehuisinspiratie in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Artikel 16      Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Vakantiehuisinspiratie is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Vakantiehuisinspiratie.
 2. Vakantiehuisinspiratie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.
 3. Vakantiehuisinspiratie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Vakantiehuisinspiratie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vakantiehui inspiratie kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien Vakantiehuisinspiratie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vakantiehuisinspiratie beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Vakantiehuisinspiratie aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Vakantiehuisinspiratie overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Vakantiehuisinspiratie aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Vakantiehuisinspiratie te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Vakantiehuisinspiratie vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 17      Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Vakantiehuisinspiratie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. Indien Vakantiehuisinspiratie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Vakantiehuisinspiratie zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vakantiehuisinspiratie en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 18      Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Vakantiehuisinspiratie en de door Vakantiehuisinspiratie (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 20      Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Vakantiehuisinspiratie verstrekt, zal Vakantiehuisinspiratie zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Vakantiehuisinspiratie mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is Vakantiehuisinspiratie niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Vakantiehuisinspiratie gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Vakantiehuisinspiratie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vakantiehuisinspiratie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 21      Nieuwsbrief

 1. De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 2. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
 3. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 22      Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vakantiehuis inspiratie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 23      Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 64217221.